Internet Archive BookReader

Argyropouleia : Iannou Argyropoulou logoi, pragmateiai, epistolai, prosphnmata, apantseis kai epistolai pros auton kai ton huion Isaakion, epistolai kai apophaseis peri auton ; protassetai eisagg peri Iannou Argyropoulou, ts oikogeneias autou kai tn Argyropouln kath' holou